การกำหนดลักษณะของโครงการต่างๆ

ลักษณะของการบริหารโครงการต่างๆที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์กรของตัวเองให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น มีอยู่ 2 ข้อใหญ่ๆที่จะทำให้วัตถุประสงค์เหล่านั้นหรือลักษณะองค์การมีการพัฒนาตัวเองลำดับแรกคือการระบุหรือกำหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนเข้าไปเพราะแต่ละโครงการหากไม่มีการระบุชัดเจน ก็ไม่สามารถกำหนดเป้าหมายของการทำงานเหล่านี้ได้จึงทำให้จำเป็นอย่างมากในการกำหนดวัตถุประสงค์ต่างๆของการทำงานและอีกอย่างก็คือการกำหนดว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของการทำงานคือ เหล่านี้เองจึงจะทำให้โครงการหรือสิ่งที่กำหนดสามารถบรรลุล่วงไปได้ ยกตัวอย่างเช่นหากมีการดำเนินโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้าง เช่นกันมีการวางแผนว่าจะก่อสร้างด้วยงบประมาณกว่า 50 ล้านบาท

สร้างตึกที่มีขนาด 3 ชั้นกำหนดข้อมูลต่างๆจำนวนห้องลงไปว่ามีห้องใช้งานเท่าไหร่ มีห้องใช้งานประมาณ 10 ห้อง 6 ห้องน้ำ และมีโถงกว้างจะสามารถผลิตหรือดำเนินการจัดการตึกเหล่านี้ได้เป็นระยะเวลาเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่ต้องกำหนดลงไป ในการทำงานแต่ละครั้งจะต้องมีการกำหนดสิ่งต่างๆเพื่อให้วัตถุประสงค์นั้นมีความชัดเจนที่สุด หากการดำเนินโครงการไม่มีความชัดเจนจะทำให้มีโอกาสที่จะสะดุดหรือตกบกพร่องได้

สิ่งเหล่านี้เองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการกำหนดเป้าหมายต่างๆว่ามีจำนวนเงินหรือวงเงินทรัพยากรเท่าไหร่ในการลงทุน และอย่างที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ต้องกำหนดเป้าหมายระยะเวลาในการทำค่ะไม่มีการกำหนดเวลาอย่างชัดเจน จะทำให้เวลาเลื่อนออกไปเรื่อยๆและการผลิตสิ่งของเหล่านั้นตามโครงการที่ได้กำหนดจะไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน เวลาอาจล่วงเลยไปจนทำให้งบประมาณในการลงทุนค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สิ่งนี้เองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันในการกำหนดงบประมาณลงไป ลำดับที่ 2 คือการสร้างลักษณะพิเศษของตัวโครงการเอง

สิ่งเหล่านี้ทำไปเพื่อบ่งบอกว่าโครงการเหล่านี้แตกต่างจากโครงการอื่นๆอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการทำโครงการอย่างไรต้องมีข้อมูลจุดมุ่งหมาย และความแตกต่างในการทำกิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่เป็นงานกำหนดให้ชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้คือมีการกำหนดเป้าหมายอย่างไรเพื่อให้การทำงานหรือการทำโครงการต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงาน ยกตัวอย่างเช่นในการตั้งโครงการ 1 โครงการที่เป็นโครงการสร้างตึก 3 ชั้นด้วยเงิน 50 ล้าน จะมีห้องกี่ห้องหรือจะมีการจัดโครงการเหล่านี้นะ

ส่วนตรงไหน มีการใช้งบประมาณไปในจุดไหนบ้างและเพิ่มจุดเด่นให้กับโครงการอะไรได้บ้างเพื่อเสริมสร้างลักษณะที่ดีให้กับโครงการ สุดท้ายควรจะตีขอบเขตของโครงการให้เหมาะสมกับสิ่งที่ทำได้จริง และมีการทำงานอย่างมีรูปแบบมีการวางแผนอย่างชัดเจนเพื่อให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

Tagged: Tags